กิจกรรม : โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายละเอียด :
    

 เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลพื้นฐานการพัฒนามาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและจัดเตรียมโครงการต่างๆบรรจุในเอกสารงบประมาณรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีบทบาทในการกำหนดทิศทางการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งดำเนินกิจกรรมสาธารณะรวมทั้งสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนและเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดถึงมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีสุขภาวะดีขึ้นมีสถาบันทางสังคมที่มีความเข้มแข็งมากขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์จึงได้จัดทำโครงการอบรม/ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


Deposit Pulsa Tanpa Potongan
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562    อ่าน 102 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7549-3111 แฟกซ์ 0-7549-3111
Copyright © 2006-2014 WWW.KOHKHAN.GO.TH : All Rights Reserved