กิจกรรม : โครงการ "รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า" (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) ประจำปี
รายละเอียด :
    

 เพื่อให้การดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า บรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมัประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ของตำบลเกาะขันธ์จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมควบคุู่กันไปหลายประการและทุกกิจกรรมจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบของกฏหมายท่ีกำหนดไว้ เช่นการสร้างภูมิโรคจากการให้วัคซียการลดจำนวนประชากร การควบคุมอัตราการเกิดของสุนัขและแมวที่เป็นพาหะของโรคโดยการผ่าตัดทำหมัน การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า การรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธีเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ จึงได้จัดโครงการ"รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีรูปแบบทำงานเชิงบูรณาการร่วมทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561    อ่าน 91 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7549-3111 แฟกซ์ 0-7549-3111
Copyright © 2006-2014 WWW.KOHKHAN.GO.TH : All Rights Reserved