ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
  รายละเอียด : ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต.) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 27 มีนาคม 2549 โดยกำหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาค ก. ไว้ โดยเมื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่น (ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด) ใดประสงค์จะบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งใดจากผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิใด ก็ให้ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยรับสมัครจากผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ของกรมส่งเสรมการปกครองส่วนท้องถิ่น บัดนี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จะดำเนินการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้มีการรับสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2549 - 14 กรกฎาคม 2549 ณ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดที่เป็นที่ตั้งศูนย์สอบ ผู้ใดประสงค์จะสมัครสอบ ขอดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบได้ที่สำนักงานท้องถิ่นทุกจังหวัด หรือทางเว็บไซด์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.thailocaladmin.go.th
 
ประกาศเมื่อวันที่ 00 543  :: จำนวนผู้อ่าน 1372 คน   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7549-3111 แฟกซ์ 0-7549-3111
Copyright © 2006-2014 WWW.KOHKHAN.GO.TH : All Rights Reserved